ДКЦ XXX София ЕООД

жк Обеля 2, София

Специалисти Контакти Лабораторни резултати

ДКЦ XXX София ЕООД

жк Обеля 2, София

Специалисти Контакти Лабораторни резултати

17 лекари,
14 специалности

Образна
диагностика

Клинична
лаборатория

Консултативна
комисия

ДКЦ XXX София ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

В ДКЦ XXX-София ЕООД работят 17 лекари по 14 различни специалности: кардиология, хирургия, урология, ортопедия и травматология ,акушерство и гинекология , очни болести, нервни болести, ушно-носно-гърлени болести, физикална и рехабилитационна медицина, рентгенология, клинична лаборатория, съдова хирургия и вътрешни болести.

ДКЦ XXX – София ЕООД разполага с обща ЛКК за експертиза на временната нетрудоспособност.

ДКЦ XXX – София ЕООД работи със: